head1

Hegyvidéki Önkormányzat

Közzététel

Általános közzétételi lista

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Jogszabály alapján megjelenítendő adatok

Tartalom

Az Intézmény hivatalos neve,
székhelye, postai címe,
telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme,
honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

hivatalos név: TÁLTOS ÓVODA
székhely: 1124 BUDAPEST, LEJTŐ ÚT 41.

telefonszám:+361/3193051

email cím: ovodavezeto.taltos@gmail.com

honlap: http://www.taltosovoda.eu

intézményi OM azonosító: 034480

Az Intézmény szervezeti felépítése
szervezeti egységek megjelölésével,
az egyes szervezeti egységek feladatai

 

TÁLTOS ÓVODA

 

 

Táltos Óvoda

 

1124 Budapest

Lejtő út 41.


Táltos Óvoda

Csikó Tagóvodája

 

1124 Budapest

Meredek u. 1.


 

6 csoport

 

1 fő óvodavezető

12 fő óvodapedagógus, /ebből

1 fő vezető-helyettes/

1 fő fejlesztőpedagógus

 

2 fő ped.asszisztens

6 fő dajka

 

1 fő óvodatitkár

 

1 fő konyhás

 

1 fő kertész

 

 

4 csoport

 

8 fő óvodapedagógus

/ebből

1 fő tagintézmény-vezető

 

1 fő ped.asszisztens

 

4 fő dajka

 

1 fő konyhás

 

Az Intézmény vezetőinek
és az egyes szervezeti egységek
vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
(telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

óvodavezető neve: Szabó Mónika

beosztása: óvodavezető

telefonszám: +36/30 208 12 78

email cím: ovodavezeto.taltos@gmail.com

tagintézmény-vezető: Boday Barbara

beosztása: tagintézmény-vezető

telefonszám: +36/30 530 21 95

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati
vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Az Intézmény esetében nem értelmezhető.

Testületi szerv esetén a
testület létszáma, összetétele,
tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Az Intézmény esetében nem értelmezhető.

Az Intézmény irányítása, felügyelete
vagy ellenőrzése alatt álló, vagy
alárendeltségében működő más
közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Jelenleg nincs ilyen szerv.Az Intézmény többségi tulajdonában
álló, illetve részvételével működő
gazdálkodó szervezet neve,
székhelye, elérhetősége (postai címe,
telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme),
tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv
részesedésének mértéke


Jelenleg nincs ilyen szerv.

Az Intézmény által alapított
közalapítványok neve, székhelye,
elérhetősége (postai címe,
telefon- és telefaxszáma,
elektronikus levélcíme),
alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Jelenleg nincs.

Az Intézmény által alapított
költségvetési szerv neve, székhelye,
a költségvetési szervet alapító
jogszabály megjelölése, illetve az
azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító
okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Jelenleg nincs az Intézmény által alapított költségvetési szerv.


Az Intézmény által alapított lapok
neve, a szerkesztőség és kiadó
neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nincs ilyen szerv.

Az Intézmény felettes, illetve
felügyeleti szervének, hatósági
döntései tekintetében a fellebbezés
elbírálására jogosult szervnek,
ennek hiányában a közfeladatot
ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést
gyakorló szervnek az 1.
pontban meghatározott adatai

Hivatalos név: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Székhely: 1125 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Postai cím: 1125 Budapest, Böszörményi út 23-25.

Honlap: www.hegyvidek.hu

 

  II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Jogszabály alapján megjelenítendő adatok

Tartalom


 

Az Intézmény feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Szervezeti és Működési Szabályzat www.taltosovoda.eu/dokumentumok/SZMSZ

 
Adatkezelési szabályzat
www.taltosovoda.eu/dokuentumok/Adatkezelési


Iratkezelési szabályzat


Közérdekű adatok szabályzata


Házirend

www.taltosovoda.eu/Házirend

 

Törzskönyv Kivonat www.taltosovoda.eu/dokumentumok/Törzskönyv

 

Alapító Okirat www.taltosovoda.eu/dokumentumok/AO

Alapító okirat módosítás


IMIP

 www.taltosovoda.eu/dokumentumok 

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Az Intézmény esetében nem értelmezhető. 


 

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Az Intézmény esetében nem értelmezhető. 


 

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Az Intézmény esetében nem értelmezhető. 


 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Az Intézmény alapvetően nevelési és oktatási tevékenységet végez. A tevékenység sajátos jellege, összetettségéből adódó rövid összefoglaló ismertetése:

Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit (óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei.

Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is). A nevelés, oktatás tartalmáról a Pedagógiai Programból kapható bővebb információ.


Táltos Óvoda

www.taltosovoda.eu/Pedagógiaiprogram

 


 

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Az Intézményen működő adatbázisok, nyilvántartások:

 

* alkalmazotti nyilvántartás

* bér- és munkaügyi adatbázis

* az intézménybe felvett gyermekekről vezetett

nyilvántartás KIR

* étkezési támogatás nyilvántartása


 

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az Intézmény esetében nem értelmezhető


 

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Az Intézmény esetében nem értelmezhető, mert nem testületi szerv.


 

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Az Intézmény esetében nem értelmezhető. 

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

www.taltosovoda.eu/hirek


 

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Jelenleg nincs 

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

www.taltosovoda.eu/dokumentumok/ellenorzes

 


 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Név: Táltos Óvoda

Székhely: 1124 Budapest, Lejtő út 41.

Postai cím: 1124 Budapest, Lejtő út 41.

Telefon: +36/1 319-30-51

Adatvédelmi felelős: Szabó Mónika

Eljárásrend: A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének szabályzata

www.taltosovoda.eu/dokumentumok


 

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az Intézmény a KIR, részére szolgáltat statisztikai adatokat.


 

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben május 31-éig tájékoztatja a Fenntartót.


 

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Az Intézmény nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.


 

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Az Intézmény nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.


 

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXC. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint közzéteendő adatok.


 

 

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

 

Az Intézmény nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.


 

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Az Intézmény nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.


 

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

Az Intézmény nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.


 

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Az Intézmény nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.


 

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Az Intézmény nem rendelkezik a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződéssel.


 

III. Gazdálkodási adatok

Jogszabály alapján megjelenítendő adatok

Tartalom

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
www.taltosovoda.eu/dokumentumok/beszamolo

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Az Intézményben foglalkoztatottak létszáma:39 fő

Személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok: 10.909.330.-/hó

Ebből 3 fő vezető beosztásúak munkabére és rendszeres juttatásai: 1.241.900.-/ hó

Alkalmazottaknak nyújtott béren kívüli juttatások 117.907.-/álláshely/év

Összesen: 4.598.373.-

Vidékről bejáró 3 fő kötelező hozzájárulása: 612.000.-


A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Az Intézmény esetében nem értelmezhető az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásaira tekintettel


Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Szerződéslisták:

·Fh Gasztro 


·B+N

 

 

·3R www.taltosovoda.eu/közzététel