head1

Hegyvidéki Önkormányzat

Házirend
Házirend

1124 Budapest, Lejtő út 41.

OM azonosító: 034480

 

 

HÁZIREND

ovi_kep


 

 taltos_csiko_tagovoda

 

 

 

Táltos Óvoda – 1124 Budapest, Lejtő út 41.

Táltos Óvoda Csikó Tagóvodája-1124 Budapest, Meredek utca 1.

 

2016.

 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

 

 

 

 

 • I. Az oktatási intézmény adatai 3

 

II/1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje 4

 

II/2. Nevelési év rendje. 4

 

II/3. Az óvoda nyitvatartási rendje 5

 

II/4. Az ünnepek rendje, az óvodán kívüli rendezvények szabályai 6

 

II/5. Külön szolgáltatásaink 6

 

II/6. Távolmaradással kapcsolatos szabályok 7

 

II/7. Az óvodai jogviszony megszűnésének szabályai, eljárási rendje 7

 

II/8. A gyermekre vonatkozó védő, óvó szabályok 7

 

II/9. Az óvoda helyiségeinek használata 9

 

II/10. Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok 9

 

II/11. Gyermekek fejlődésének nyomon követése 10

 

II/12. Egyéni fejlesztésre szoruló gyermekek ellátása 10

 

II/13. Kiemelt figyelmet igénylő és sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 10

 

II/14. Gyermekek öltözködésének rendje 10

 

II/15. Szülői Közösség működése 11

 

 • III. A házirendre vonatkozó tájékoztatás, megismertetés rendje 13

 

1.sz. függelék 14

 

2.sz. függelék 15

 

 

 

HÁZIREND

 

mely a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 1124 Budapest, Lejtő út 41. szám alatti Táltos Óvoda használói és közvetlen partnerei részére íródott, és a Táltos programnak megfelelően, azzal összhangban működik.

Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg.

 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. (CXC. tv. 8. § 1. bek.)

Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Ezek megvalósításához szükséges az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése és a házirend betartása.

Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg, a Táltos Pedagógiai Programnak megfelelően, az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban.

 

A Házirend jogszabályi háttere:

 • 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről és módosításáról (2012. évi CXXIV. törvény), valamint végrehajtási Korm. rendelet 229/2012 (VIII. 28.)
 • 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet ide vonatkozó részei
 • 1997. évi XXXI. tv. a gyermekvédelemről
 • Nevelőtestületi határozatok

 

I. Az oktatási intézmény adatai

 

Óvoda neve: TÁLTOS ÓVODA

Intézmény típusa: Óvoda

OM azonosító: 034480

Fenntartója: Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

 

Központi óvoda címe: Táltos Óvoda

1124 Budapest, Lejtő út 41.

Fax száma: 319-3416

Telefonszám: 319-3051
Tagóvoda címe: Táltos Óvoda Csikó Tagóvodája

1124 Budapest, Meredek utca 1.

Telefonszáma: 319-3196

 

Óvodavezető : Szabó Mónika

Vezető-helyettes: Borosnyay Annamária (Lejtő út 41.)

Tagóvoda vezető: Boday Barbara (Meredek utca 1.)

 

Óvodatitkár: Bodnár Gabriella

Óvodai csoportok száma: Táltos Óvoda 6 csoport

Táltos Óvoda Csikó Tagóvodája 4 csoport

Engedélyezett gyermeklétszám: Táltos – 150 fő + Táltos Csikó 100 fő = 250 fő

Intézmény számlaszáma: 12001008-01339253-00100005

Intézmény adószáma: 16911071-2-43

Óvoda honlapja: www.taltosovoda.eu

 

II/1. Óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje

 

2015 szeptemberétől a köznevelési törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

 

Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolhatják a szabad férőhelyek függvényében.

Óvodai nevelésben az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig részesülhet.

2013. január 1-től az a gyermek, akinek a szakértői bizottság javasolja, további 1 évig óvodai ellátásban részesül.

 

A felvételi eljárásnál szükséges dokumentumok:

Pontos adatokkal kitöltött óvodai jelentkezési lap.

A szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány.

A gyermek születési anyakönyvi kivonata.

Nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat.

A gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum. (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, stb.)

 •  

Az óvodai felvételi- és átvételi eljárás időpontja az Emberi Erőforrás Minisztérium Oktatási Államtitkársága által kiadott időpontban történik. Az év közben történt felvételeket a Hegyvidéki Önkormányzat helyi felvételi rendje határozza meg.

A Hegyvidéki Önkormányzat helyi felvételi rendje szabályozza az év közben történt felvételeket. Üres férőhely esetén folyamatos felvételre is van lehetőség február 28-ig.

A felvételt és az elutasítást az óvoda vezetője és a felvételi, elutasító bizottság, illetve a Hegyvidéki Önkormányzat Oktatási és Közművelődési Irodája állapítja meg.

 

A gyerekek csoportba történő beosztása az intézmény vezetőjének döntési jogkörébe tartozik.

A gyermek csoport általában az azonos korú gyerekek egy csoportba történő beosztásával kerül kialakításra. Ennek megfelelően intézményünkben egy-egy csoportba általában közel azonos korú gyermekek járnak, szükség szerint – a felvett gyerekek létszámától és korától függően - vegyes csoport kialakítására is sor kerül.

 

 

 

 

II/2. Nevelési év rendje

 

A nevelési év minden év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart:

 

Szeptember 1-től május 31-ig szorgalmi idő.

Június 1-től augusztus 31-ig nyári óvodai élet, nyári zárás.

Az óvoda nyári időszakban egybefüggően 6 hétig tart zárva, a nyári zárás időpontját a fenntartó határozza meg. Ez alatt a kerület egyes óvodái – az előzetesen kialakított zárási rend alapján- ügyeletet biztosítanak. A szülőket minden év február 15-ig tájékoztatjuk a zárás időpontjáról.

Az iskolai téli szünet ideje alatt a kerületben egy ügyeletes óvoda működik. Az őszi-, tavaszi iskolai szünet alatt –a befizetett létszámtól függően-, összevont csoporttal működünk.

A nevelés nélküli munkanapokat évente 5 alkalommal tartunk, melyről 7 nappal előbb tájékoztatjuk a szülőket. Amennyiben a szülő igényli, a gyermekek felügyeletét ezeken a napokon más kerületi óvoda látja el.

 

 

 

II/3. Az óvoda nyitvatartási rendje

 

 • A szülői igények felmérése alapján minden nevelési év kezdetén meghatározzuk a nyitvatartási és ügyeleti rendet. Az óvoda öt napos munkarendben üzemel hétfőtől péntekig, általában 7 órától 18 óráig tart nyitva.
 • A reggeli érkezés folyamatos, 9.00 - ig. 9.00 óra után a kaput a gyermekek biztonsága érdekében bezárjuk. Ezután csak óvodavezetői engedéllyel, indokolt esetben lehet érkezni.
 • Ünnepélyek, óvodai rendezvények alkalmával az óvoda óvodavezetői engedéllyel eltérhet a 18 órás zárás időpontjától.

 

 

 

Felügyelet, ügyelet biztosításának szabályai:

 

 • Érkezéskor a gyermeket minden esetben kérjük az óvodapedagógusnak átadni, mert felelősséget csak ebben az esetben vállalunk a gyermekek testi épségéért.
 • Az óvoda vezetője szükség esetén a maximális csoport létszám betartásával, 16 órától csoport összevonást rendelhet el.
 • Aki ebéd után szeretné hazavinni gyermekét, kérjük, 1245 percig érkezzen meg, mert későbbi időpontban zavarhatja a gyermekek nyugodt pihenését.
 • A gyermeket idegennek csak a szülő írásbeli engedélye alapján adunk ki, melyen szerepelnie kell az illető nevének, címének, személyigazolvány számának.
 • 14 éven aluli gyermek, rokon nem viheti haza az óvodás gyermeket. 14 év feletti családtagnak a gyermeket csak szülői engedéllyel, írásba adott meghatalmazás alapján adunk ki. A szülők válása esetén csak a bírói ítélet korlátozhatja a gyermek óvodából való elvitelét bármelyik szülő számára. Az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület.
 • A szülő megérkezése után gyermeke épségéért ő felel. A Munkavédelmi Szabályzat és a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve előírása alapján, valamint a kialakított szokás-szabály rendszer betartatásáért a délutáni érkezés után a gyermekeikkel együtt kérjük az óvoda épületét és az udvarát elhagyni. Az óvodapedagógusok csak azoknak a gyermekeknek a testi épségéért vállalnak felelősséget, akiknek a szülei nem érkeztek meg. A csoportból és az udvarról való távozás után a szülő felel a gyermek biztonságáért, a gyerekekre az óvodai normarendszer, a szokások, szabályok a szülő jelenlétében is érvényesek.
 • Az óvoda tornatermét és egyéb helyiségeit óvodapedagógus, dajka felügyelete nélkül a gyermekek nem használhatják.
 • A gazdasági bejáratot, a tálaló konyhát és az óvoda egyéb kiszolgáló helyiségeit csak az egészségügyi könyvvel rendelkező óvodai dolgozók használhatják.
 • Kérjük, a gyermekek biztonsága érdekében a kaput minden esetben zárják be maguk után.
 • Az óvodapedagógussal egyeztetve az óvodába be lehet hozni olyan tárgyat, amelyhez a gyermek ragaszkodik, az otthonra emlékezteti. (Pl.: Kispárna, pokróc, alvó játék stb.) A behozott tárgyak épségéért nem tudunk felelősséget vállalni.
 • Nem szabad olyan tárgyat az óvodába hozni, amely veszélyezteti a gyermekek épségét, a higiéniát, egészségkárosító és az óvoda nevelési elveivel ellentétes. Az ékszerek használata az óvodában balesetvédelmi okokból nem engedélyezzük.
 • Az öltözőben és az udvaron a gyermekek étkeztetését mellőzni szükséges. Az óvoda területén a gyermekek egyéni etetése tilos, a többi gyermek előtt nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását hátráltatja.
 • Gyermekeink nevelésében kiemelt hangsúlyt kap a társas kapcsolatok és viszonyok kialakítása, fejlesztése. Így elsajátítják, hogyha megérkeznek értük az óvodába, játékukat helyére téve elköszönnek társaiktól, óvónőjüktől és megtisztelve szüleiket, hozzátartozóikat nem várakoztatják meg őket. A gyermekek csoportba történő vissza – visszaküldése e nevelési területtel ellentétes, ezért nem lehetséges.

 

 

II/4. Az ünnepek rendje, az óvodán kívüli rendezvények szabályai

 

 • Az óvoda saját pedagógiai programja és az SZMSZ, éves munkaterv tartalmazza az óvoda ünnepeit, a jeles napokat, a rendezvényeket, ennek értelmében azt is, melyek azok, amelyeken szülők és hozzátartozók is részt vesznek.
 • A közös ünnepeken, rendezvényeken kérjük, hogy a felnőttek és a gyermek családtagok igazodva a helyi szokásokhoz, óvják a berendezési tárgyakat, az óvoda értékeit, vegyék figyelembe a kialakított szabályokat.
 • A csoportok kirándulásait, programjait megbeszélés előzi meg.

 

 

II/5. Külön szolgáltatásaink

 

 • Minden nevelési év elején felmérést készítünk a szülők igényeiről. Kérésüket figyelembe véve az óvodavezetője engedélyezi azokat a szolgáltatásokat, amelyek az óvoda alapfeladatát nem sértik.
 • Azokat az igényeket helyezzük előtérbe, amelyek a helyi pedagógiai programban megfogalmazott célokat, a feladatok megvalósulását segítik, valamint az óvoda adottságai, körülményei, személyi feltételei lehetővé teszik.
 • Az óvoda különfoglalkozásokat (hittan, angol, úszás stb.) szervez, az óvodavezető által nevelési év elején kialakított rend alapján.
 • A szülő írásban jelentkezik a foglalkozást vezető szakembernél, aki az összesített listát megküldi az óvodavezetőnek.
 • A foglalkozás vezetője teljes felelősséggel tartozik a gyermek testi épségéért és biztonságáért. Gondoskodik továbbá esetleges öltöztetéséről, a csoportba történő visszakísérésről.

 

 

 

II/6. A távolmaradással kapcsolatos szabályok

 

A gyermek távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések:

 

20/2012 EMMI (VIII. 31.) 51. §

 

A fentiek alapján az alábbiak szerint kerül szabályozásra a gyermek, távolmaradásának, mulasztásának igazolási rendje:

 • ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.

 

 

A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha:

 • a gyermek - kiskorú gyermek esetén a szülő előzetesen benyújtott írásbeli kérelmére - a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra az óvodavezetőtől ( 2.sz.függelék)
 • a gyermek beteg volt, és ezt a tényt a szülő, az orvosi igazolás óvodapedagógus részére való átadásával igazolja (háziorvosi vagy szakorvosi igazolás).

Az igazolást a gyógyult gyermek közösségbe vitelének első napján kell átadni.

 • a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott (óvodalátogatási) kötelezettségének eleget tenni.

 

Amennyiben a gyermek valamilyen oknál fogva távol volt az óvodától, a szülő, nyilatkozat kitöltésével igazolja, hogy az ott felsorolt betegségben nem szenvedett gyermeke. (1. sz. függelék.)

 

IgazolaIgazolatlan mulasztás esetén:

 • Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt, … az óvoda vezetője, … - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti, óvodás gyermek esetén, a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot,
  • Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot.
  • Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, és igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.

 

A napA heti négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője,

ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. (EMMI rendelet 20 §.)

 

 

II/7. Az óvodai jogviszony megszűnésének szabályai, eljárási rendje

 

Megszűnik az óvodai jogviszony:

 • A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,
 • A jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából való kimaradására,
 • A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.
 • Amennyiben szakértői bizottság javaslatára speciális intézménybe helyezik át a gyermeket.

Óvodaköteles gyermek esetén, a megfelelő nyomtatvány kitöltésével kell igazolni az új óvoda címét és nevét ahová a gyermeket felvették.

 

 

 

II/8. A gyermekekre vonatkozó védő-óvó előírások, szabályok

 

 • Az intézmény gondoskodik a rábízott gyermekek felügyeletéről, a nevelés egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, a gyermekbaleseteket előidéző okok feltárásáról és megszüntetéséről.
 • Az óvodában dolgozók gyógyszert nem adhatnak be a gyermekeknek. Kivételt képez, ha nagyon indokolt esetben, kizárólag orvosi utasítással a gyermek állandó gyógyszerszedésre kényszerül. Ebben az esetben adhat be az óvodapedagógus gyógyszert.
 • Gyógyszerkészítményeket vagy az egészségre káros egyéb eszközöket, szereket az öltöző szekrényekben hagyni TILOS!
 • Ha a gyermek az óvodában betegszik meg, a szülőket azonnal értesítjük. Ilyen esetben, elengedhetetlen a beteg gyermek sürgős elszállítása az óvodából, a többi gyermek egészségvédelme érdekében.
 • Fertőző megbetegedés esetén azt azonnal jelentsék az óvodavezetőnek, illetve az óvodapedagógusnak.
 • A balesetek megelőzésére külön leírásban rendelkezünk:. Udvari játékok használata, illetve a szokás-normarendszer a nevelési programban.
 • Baleset esetén azonnal értesítjük a szülőt. Amennyiben azonnali ellátást igényel a gyermek, mentőt hívunk.
 • Baleset esetén 5 példányos jegyzőkönyvet készítünk, melyet a jogszabályban előírt szerveknek továbbítunk.
 • Rendkívüli esemény, bombariadó esetén az óvodavezetőt azonnal tájékoztatni kell. Amennyiben nem érhető el, az SZMSZ - ben meghatározott helyettesítési rend alapján az arra kijelölt személy az illetékes.
 • A gyermekvédelemről szóló törvény a gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról szól. A törvény a gyermek védelmére irányuló lehetőségeket foglalja magába. Pl. pénzbeli juttatás, személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátások, szakellátások valamint hatósági intézkedések.
 • A gyermekvédelmi törvény a megelőzés fontosságát hangsúlyozza, a pedagógusok és a szakemberek számára. A gyermekvédelemmel kapcsolatban a pedagógus kötelessége, hogy tiszteletben tartsa a gyermek személyiségét, a család világnézeti és vallási elgondolásait és értékrendjét.
 • Intézményünkben a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat tagóvodánként egy tag látja el, aki az intézményvezető megbízásával dolgozik. Szervezi, irányítja, és személyes részvétellel elősegíti e szempontok érvényesülését, a védőnővel, az óvodavezetővel és az intézmény nevelőtestületével együttműködve. Továbbá ellátja a tehetséggondozással, beilleszkedési-, magatartási zavarok korrekciójával, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásával kapcsolatos feladatokat. Felderíti a gyermekeket veszélyeztető okokat, és törekszik a káros hatások megelőzésére és ellensúlyozására. Szükség esetén a gyerekek érdekében intézkedéseket kezdeményez. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását a gyermekjóléti szolgálat segíti. Szükség esetén felveszi a kapcsolatot a gyámügyi hatósággal.
 • Az óvodai bejáráshoz, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges dolgok bevitelét korlátozzuk, amennyiben az, az egészségre káros, balesetveszélyes. A bekövetkezett károkért nem vállalunk felelősséget.

Az óvoda épületében, játszóudvarán, valamint az intézmény előtt TILOS a DOHÁNYZÁS!

 

Az óvoda bejáratán és kapuján lévő biztonsági zárakat az óvodás gyermekek nem használhatják még felnőtt kíséretében sem.

Az óvoda iránt érdeklődők vezetői engedéllyel, a csoport életét nem zavarva tartózkodhatnak az épületben, illetve az udvaron.

Az intézményben kizárólag olyan reklámanyag, kiírás helyezhető el vezetői engedéllyel (aláírásával és lebélyegezve), amely a gyermekek, illetve a családok érdekeit pozitív módon szolgálja, illetve az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos. Elhelyezését az óvoda által kijelölt felelős végzi.

 

 

II/9. Az óvoda helyiségeinek, eszközeinek használata

 

 • Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők szerint történhet:
 • Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy.
 • A Munkavédelmi Szabályzat és az ÁNTSZ előírása alapján a délutáni érkezés után a gyermekeikkel együtt kérjük az óvoda épületét és az udvarát elhagyni, mivel az óvodapedagógusok csak az itt maradó gyermekek testi épségéért vállalnak felelősséget. Az óvoda csúszdáját, a tornatermét és egyéb helyiségeit óvodapedagógus felügyelete nélkül a gyermekek nem használhatják.
 • A SÓ SZOBA kialakításával a fertőzéses megbetegedések megelőzésére törekszünk. Az óvodába járó családok részére is lehetőséget biztosítunk a só-szoba használatára az óvodavezetővel történő előzetes egyeztetés alapján.
 • Kérem, óvják és becsültessék meg gyermekükkel az óvoda tulajdonát képező eszközöket, tárgyakat, ügyeljenek a tisztaságra, a csoportszobákban és a mosdókban utcai cipővel ne tartózkodjanak.
 • Kérjük, rendezvények alkalmával váltócipőt hozzanak magukkal.
 • A gyermek öltözőszekrényében felesleges holmikat ne tároljanak a zsúfoltság elkerülése és az öltözködési szokások kialakítása érdekében.
 • Az öltöző szekrényekben értéktárgyakat ne hagyjanak, eltűnésükért felelősséget nem vállalunk.
 • Az óvoda csúszdáit, udvari játékait, a tornatermét és egyéb helyiségeit a szülő jelenlétében csak akkor használhatják a gyermekek, ha erre a pedagógustól engedélyt kapnak, illetve rendezvények alkalmával.


 

 

II/10. Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok

 

Az étkezések megrendelése és a befizetés rendje:

Minden hónapban egyszer, tárgyhónapot követő időszakra, a

 


http://hegyvidek.menzakartya.hu

 

honlapon, akár automatikus rendeléshosszabbítással vagy egyénileg minden hónapban 15.-ig kell megrendelni az étkezést. A fizetendő összegről a szülő e-mailben is tájékoztatást kap, valamint egy díjbekérőt, melyet átutalással vagy csoportos befizetéssel tud kiegyenlíteni.

A térítési díj napi háromszori étkezést foglal magába. Lemondása alapján a térítési díjat a következő ebédbefizetésnél írják jóvá.

Minden nevelési évben felmérésre kerül az ingyenesen étkezésre jogosult gyermekek köre, melyről a szülők nyilatkoznak írásban az erre szolgáló nyomtatványon.

 

2015. május 27-én döntött a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról. Ezek alapján ingyenes étkező az óvodai nevelésben részesülő gyermek, ha:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg

vagy fogyatékos gyermeket nevelnek;

- olyan családban él, ahol három vagy több gyermeket nevelnek;

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem

összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói,

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130% át;

- a gyermeket nevelésbe vették

 

 

Ebéd lemondás rendje:

Reggel 900-ig lehet a következő napi étkezést lemondani s a menzakártya rendszeren keresztül.

Az ingyenesen étkező gyermekek szüleinek figyelmét felhívom, hogy gyermekük hiányzása esetén kötelességük az étkezés lemondása.

Ha a rendszerben lemondták a gyermekük étkezését, kérünk szépen egy e-mailt a

tavolmaradas.taltos@gmail.com

gyermek neve, csoportja, a hiányzás oka, várható ideje feltüntetésével.

Az e-mail elküldése nem igazolás az óvodából való távolmaradásra!

 

Az ételeket a szerződésben megkötött FH Gasztro Kft. biztosítja. Óvodánkban tálalókonyha működik. A gyermekek étkeztetése csak az FH Gasztro Kft. által biztosított és szavatolt élelemmel történik.

Az élelem elfogyasztása a gyermekek által csak az óvodai étkezések alkalmával történhet,épületből történő kivitelét nem engedélyezzük.

A gyermekek születésnapjának ünnepléséhez csak a NÉBIH előírásnak megfelelően Cukrászatban készült édességet fogadunk a cukrászda által hitelesített formában az allergének listájának feltüntetésével és a vásárlást igazoló számlával.

 

 

II/11. Gyermekek fejlődésének nyomon követése

 

 • Az óvoda saját pedagógiai programmal rendelkezik, mely meghatározza az iskolába lépéshez szükséges érettség kritériumait, az ezzel kapcsolatos dokumentumok, személyiséglap vezetését. A szülők számára a személyiség lap nyitott dokumentum, melyről fogadóórán tájékozódhat.
 • A szülő kötelessége, hogy figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, s ehhez megadjon minden tőle elvárható segítséget és rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, félévente kötelező részt vennie a gyermek fejlettségeiről szóló fogadó órán a törvényi kötelezettségnek megfelelően.

 

II/12. Egyéni fejlesztésre szoruló gyermekek ellátása

 

 • A logopédiai ellátás ingyenes szolgáltatás. Az utazó logopédus megadott órarend szerint foglalkozik a gyermekekkel. A logopédus vizsgálati eredményeit az általa tartott fogadóórákon tekinthetik meg. A szülők kérhetnek szakmai véleményt.
 • A gyógypedagógus-fejlesztőpedagógus javaslata alapján a gyermek ingyenes fejlesztésben részesül.
 • A XII. kerületi, hegyvidéki családok gyermeknevelési, családterápiás és iskolaérettségi problémák esetén igénybe vehetik a Szakszolgálat szolgáltatásait.
 • A gyógytestnevelés ingyenes szolgáltatás a részvétel felvétele az ortopéd szűrésen az orvos javaslata a fejlesztésre.

 

 

II/13. Kiemelt figyelmet igénylő és sajátos nevelési igényű, gyermekek ellátása

 

 • A magatartási-, beilleszkedési-, tanulási zavarok leküzdésében fejlesztőpedagógus, szükség esetén utazó gyógypedagógus segít éves munkaterv alapján.
 • A fejlesztő pedagógus feladatát éves munkaterv alapján végzi.
 • A szülők megfelelő tájékoztatást kapnak a szakemberektől gyermekük állapotáról.
 • Tehetséges gyermekek differenciált foglalkoztatása.

 

 

II/14. Gyermekek öltözködésének rendje

 

 • A csoportszobákban elengedhetetlen a kényelmes viselet. Javasolt rövidnadrág, szoknya, rövid ujjú felsőrész, könnyű váltó cipő, szandál, mely a gyermekek lábát jól tartja. Amennyiben a pedagógus úgy ítéli meg, hogy az szükséges, a gyermekeket napközben átöltözteti.
 • Az udvari tartózkodáshoz saját jellel ellátott szabadidő- vagy tréningruhát kérünk. Téli, havas hónapokra váltó overáll javasolt.
 • A tornateremben szervezett mozgásos foglalkozásokhoz kérünk jellel ellátott tornazsákban tornacipőt, zoknit, rövidnadrágot és pólót vagy tornaruhát.

 

 

 

II/15. Szülői Szervezet működése

 

 

2013. szeptember 1-től a Nkt. 72. és 73. § kell figyelembe venni, különös tekintettel a 73. § (6) bekezdésére: A szülői szervezet… működésének részletes szabályait külön jogszabály állapítja meg.

 • Az intézmény működését, munkáját segítő érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet ( közösséget ) hozhatnak létre. Az Óvodai Szülői Szervezet ( közösség ) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését.
 • Egyetértési és véleményezési jogával él a törvényben és jogszabályban meghatározott módon. 

A szülő joga:

 • A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési intézmény vezetőjétől.
 • Megismerje a pedagógiai programot, SZMSZ-t, Házirendet.
 • A nevelési év elején, szeptember hónapban nyilatkozik írásban arról, hogy mely óvodai programokon és mely vizsgálatokon vehet részt gyermeke. Ezek az alábbiak:

Séta, kirándulás, óvodán kívüli helyszíni programok, fotózás, publokáció pl. honlapon való megjelenés, orvos, fogorvos, pszichológus, logopédus.

A felsoroltak köre az óvoda programjainak bővülésével, illetve a jogszabályok változásával változhat.

 • Az óvoda fakultatív hit- és vallásoktatást kérésére megszervezze és az azzal kapcsolatos működés során együttműködjön az érdekelt egyházi jogi személlyel.
 • Gyermeke fejlődéséről, magatartásáról érdemi tájékoztatást, a neveléshez tanácsokat, segítséget kapjon.
 • Az óvoda által meghirdetett nyilvános ünnepségeken, rendezvényeken, kirándulásokon, nyílt napokon részt vegyen.
 • A törvényben, illetve külön jogszabályban meghatározott ráruházott egyetértési- és véleményezési jogot gyakorolja.
 • A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézménye által nyújtott szolgáltatásokat


 

 

Szülő kötelessége:

 

 • Gondoskodjon a gyermeke testi, értelmi, érzelmi, és erkölcsi neveléséről.
 • Biztosítsa gyermeke számára az óvodai nevelésben való részvételét, gyermeke fejlődésének érdekében működjön együtt az intézménnyel.
 • Gyermekével megjelenjen a szakszolgálati vizsgálatokon, továbbá biztosítsa a fejlesztő foglalkozásokon való részvételt, ha a pedagógus vagy a nevelőtestület erre javaslatot tesz.
 • Elősegítse gyermekének közösségbe történő beilleszkedését, a magatartási szabályok elsajátítását.
 • Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében.
 • Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését.
 • Tiszteletben tartsa az óvodában dolgozó pedagógusok, alkalmazottak emberi méltóságát és jogait.
 • Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal.
 • Gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételt, ha a pedagógus vagy a nevelőtestület erre javaslatot tesz.

 

 

Kapcsolattartás, együttműködés formái a szülőkkel:

 

 • Szülői értekezlet, a munkatervben meghatározottak alapján,
 • nyilvános ünnepélyek,
 • óvodakóstolgató,
 • fogadóórák,
 • családlátogatások,
 • gyermekvédelmi ellátást igénylő esetben évente több alkalommal családlátogatás
 • az óvodai rendezvények, programok, kirándulások közös szervezése során,
 • faliújságon, elhelyezett információkon keresztül,
 • E-maillevelező listán keresztül információk megosztása
 • előre egyeztetett időpontban a vezetővel vagy a pedagógussal,
 • a csoportban való közös játék során, előre egyeztetett időpontba

 

 

III. A házirendre vonatkozó tájékoztatás, megismertetés rendje

 

 • Magasabb jogszabály és az intézményi SZMSZ szabályozza a Házirend elfogadásának és ismertetésének módját.
 • A Házirend megismerését és tudomásul vételét a szülők aláírásukkal igazolják.
 • A Házirendet az e-maillevelező rendszeren keresztül juttatjuk el a szülőkhöz.
 • A házirend olvasható az óvoda honlapján vagy megtalálható a könyvtárban, a csoportok öltözőjében.

 

 

 

 

1.sz.Függelék

 

 

 

Hegyvidéki Óvodai Egészségügyi Nyilatkozat

 

 

 

Gyermek neve:………………………..……….………… Óvoda: ………………………..

 

Születési hely, idő: ………………………………..………………………….……………..

 

Lakcím: ………………………………………….…………..….………….……….………

 

Szülő (anya) neve: ……………………………..……….……….……….…………………

 

Szülő telefonszáma: .………………………………………….…….…………………..……

 

Hegyvidéki Óvodai Egészségügyi Nyilatkozat

 

Alulírott ……………………………………. szig.szám: …………………………………

 

lakcím: …………………………………………………………………………….……….

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermekem az óvodai nevelésben részt vehet, mert az alábbi betegségekben az óvodába lépést megelőző 4 napban nem szenvedett.

 

A gyermeken nem észlelhetőek az alábbi tünetek:

 • Láz
 • Torokfájás
 • Hányás
 • Hasmenés
 • Bőrkiütés
 • Sárgaság
 • Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés
 • Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás
 • A gyermek tetű- és rühmentes.

 

 

 

Budapest, 201 …………………..… …….………………………

szülő, gondviselő

 

2.sz Függelék

 

Szülői kérelem, a gyermek igazolt hiányzásához

 

Alulírott, szülő, gondviselő, kérem, ……………………………………………………………………... nevű gyermekem,

201. …………hó………….napjától- 201. ……….hó……….napjáig, az óvodai foglalkozásról való távolmaradásának engedélyezését! A távolmaradás indoka:………………………………

Dátum:…………………………………..--------------------------------------------------

Szülő, gondviselő

 

A Táltos Óvoda és Táltos Csikó Tagóvodája, 1124 Budapest Lejtő út 41.

OM azonosítója 034480. óvoda vezetője a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (2) a) bekezdése* alapján

A hiányzó gyermek adatai

Gyermek neve

 

Oktatási azonosítója

 

Az igazolt hiányzás ideje

-tól

-ig

 

A fenti időszakra, **házirendben meghatározottak szerint engedélyt adok a távolmaradásra, a hiányzást igazoltnak tekintem.

Budapest, 201………………

-------------------------------------

óvodavezető
*20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § „(2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.

 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

a) a gyermek, a tanuló – gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározottak

szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,

b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,

c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget

tenni,

 

**A Táltos Óvoda Házirendjében meghatározottak szerint